Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy

 

Nawigacja

KADRA PEDAGOGICZNA

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 )
 3. Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku Poz.7). Nowy rozdział 2a (art. 20a-20zh)
 4. Statut Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

 

 • Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu.
 • Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny.
 • Przyjmowanie wniosków: „Wniosek o przyjęcie Dziecka do Przedszkola Publicznego nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy”, zwanej dalej Wnioskiem.
 • Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej.
 • Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji.
 • Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
 • Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
 • Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

1.        Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Trzebnicy, im. Polskiej Niezapominajki stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

a.        na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

b.        na stronie internetowej przedszkola.

2.        Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru (załącznik nr 1), kryteria i punktację (załącznik nr 2), wykaz dokumentów (załącznik nr 3) dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

3.        „Regulamin rekrutacji” jest dostępny zainteresowanym na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 3

1.        Do Przedszkola Publicznego nr 2, im. Polskiej Niezapominajki prowadzonego przez Gminę Trzebnica: przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zameldowane na terenie Gminy Trzebnica.

2.        Proces rekrutacji nie obejmuje dzieci już uczęszczających do naszej placówki, których rodzice wcześniej podpisali „Wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej”.

3.        Dziecko w wieku 5-6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne może być przyjęte do przedszkola, jeżeli jest miejsce w grupie dzieci już uczęszczających i jeżeli wymaga opieki dłuższej niż 5 godzin dziennie.

4.        W procesie rekrutacji biorą udział także dzieci, które na dzień 31.08.2016r. ukończyły 2,5 roku życia.

5.        Liczba oddziałów określona w arkuszu „Organizacja przedszkola” jest liczbą maksymalną. W przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

6.        W Przedszkolu Publicznym nr 2, im. Polskiej Niezapominajki prowadzi się nabór dzieci do oddziału integracyjnego. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi 20 w tym od 3-5 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub potrzebą kształcenia specjalnego, w pozostałych oddziałach 25, z wyłączeniem oddziału VI ze względu na mniejszą powierzchnię sali.

 1. Rodzice dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Trzebnica mogą ubiegać się o przyjęcie ich do Przedszkola Publicznego nr 2, im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, jeśli okaże się, że na terenie gminy są wolne miejsca, wtedy placówka będzie mogła przyjąć dzieci spoza gminy według wymienionych kryteriów rekrutacji.

§ 4

1.        Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami- za zastrzeżeniem pkt. 2.

2.        Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz potrzebą kształcenia specjalnego mogą być przyjmowane do przedszkola wyłącznie w czasie rekrutacji podstawowej w terminie zawartym w załączniku nr 1.

3.        Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Wniosku, który należy pobrać w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej przedszkola.

4.        Przyjmuje się zasadę składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.

5.        Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w sekretariacie przedszkola w wyznaczonym terminie, prawidłowo, dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w załączniku nr 2.                                                                                                               Wymagana dokumentacja wykazana jest w załączniku nr 3.

6.        Nabór prowadzi się zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 1).

 

 1. Przedszkolna Komisja Kwalifikacyjna

§ 5

1.        W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola.

2.        W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład, której wchodzą:

a.        1 przedstawicieli Rady Pedagogicznej – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej,

b.        1 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

c.        1 przedstawiciel Rady Rodziców,

d.        1 przedstawiciel organu prowadzącego.

3.        Komisja Kwalifikacyjna przy rozpatrywaniu Wniosków o Przyjęcie Dzieci do Przedszkola, podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci do Przedszkola Publicznego nr 2, im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy kierując się punktowanymi kryteriami, zawartymi w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

4.        Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

a.        posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie,

b.        przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,

c.        członkowie komisji wybierają z pośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,

d.        komisja rozpatruje wniosków zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów za spełnianie każdego z nich,

e.        komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych na podstawie ustalonej punktacji i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji,

f.         przewodniczący oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem.

 1. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest niepodważalna.

 

 

 

 1. Zadania dyrektora przedszkola

                    § 6

1.        Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

a.        wywieszenie ogłoszenia o harmonogramie naboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń, umieszczenie tych informacji na stronie internetowej placówki,

b.        podanie rodzicom do wglądu „Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 2, im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy” zwanego dalej „Regulaminem” oraz umieszczenie go na stronie internetowej przedszkola,

c.        wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,

d.        przygotowanie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci,

 1. ustalenie z organem prowadzącym kryteria lokalne oraz określenie wartości punktowych poszczególnych kryteriów,
 2. powołanie Komisji Rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego
 3. Wywieszenie list dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.

 

 1. Dyrektor jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 1. Przepisy końcowe.

                 

 § 7

1.        Nabór dzieci do Przedszkola Publicznego nr 2, im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy na dany rok szkolny odbywa się w terminie od  1 marca do 31 marca na podstawie Wniosków o przyjęcie Dziecka do Przedszkola.

2.        Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola oraz nieprzyjętych na dany rok szkolny wywieszane są do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.

3.        W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje procedura odwoławcza zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty:

 • W ciągu 7 dni od daty wywieszenia do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice/ opiekunowie prawni mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • W terminie 5 dni od daty złożenia powyższego wniosku, Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie.
 • W terminie do 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą złożyć pisemne odwołanie od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola.
 • W ciągu 7 dni Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie.
 • Od decyzji Dyrektora służy odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

4.        Dyrektor Przedszkola rozpatruje złożone odwołania i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.

5.        Dzieci nieprzyjęte do przedszkola, których rodzice złożyli odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, wpisywane są na listę rezerwową.

6.        Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane będą w kolejności wpływu odwołania w miarę zwalniania się miejsc w danej grupie wiekowej.                      

                                                   § 8

1.        Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są zobowiązani do zawarcia " Umowy za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzebnica" na rok szkolny 2016/2017 z dyrektorem przedszkola podczas pierwszego zebrania z Rodzicami, które odbędzie się we wrześniu 2016r.

2.        Nie podpisanie w podanym terminie w/w umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

3.        W przypadku dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora, w miarę wolnych miejsc, powyższa umowa powinna być podpisana w terminie do 5 dni roboczych od daty zapisania dziecka, jednak nie później niż w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

4.        Niezgłoszenie się nowoprzyjętego dziecka do przedszkola w pierwszych dwóch dniach września bez podania przyczyn przez jago rodziców (opiekunów prawnych) skutkuje skreśleniem w terminie określnym w załączniku nr 1.

§ 9

1.        Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                           Trzebnica, 12.02.2016r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1.        Harmonogram naboru – załącznik nr 1.

2.        Kryteria i punktacja - załącznik nr 2.

3.        Wykaz dokumentów- załącznik nr 3.